Milo

Male, Labrador x Kelpie
Housed

 

Thank you

Milo has already found a home!