Mia

Female, Maltese
Housed

Thank you

Mia has already found a home!